Emiko OTA et KiriSute Gomen pour Belovely Day 2011

Photos Pierre Payan et Raymond Moïse